Numune Kabul
NUMUNE AKIŞ :
 
A. Numune Kabulu: Kuruluşun Görev ve Faaliyet Alanları gereğince kuruşumuza ulaştırılan numuneler, Numune Kabul Talimatına göre ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra numune kabul edilir ve kayıt altına alınır.
B. Numunenin Etiketlenmesi, Hazırlanması ve Dağıtılması: Analiz edilmek üzere kabul edilen numune evrak numarası ile aynı olacak şekilde kod numarası verilerek etiketlenir ve ilgili laboratuvarlara analiz talep formu ile birlikte imza karşılığı teslim edilir. Bu işlemlerin uygulanması sırasında Numune Etiketleme, Hazırlama ve Dağıtım Talimatı uygulanır.
C. Numunenin İadesi, Muhafazası ve İmhası: Numunenin kabulü aşamasında müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler; numunenin özelliğine göre oda sıcaklığında, buzdolabında veya derin dondurucuda raporun çıkmasını takiben minumum 15 gün ile maksimum 2 ay süre ile muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından raporun çıkmasını takiben 10 iş günü içinde geri alınmamış numuneler imha edilir. Bu işlemlerin uygulanması sırasında Numune İade, Muhafaza ve İmha Talimatı uygulanır.
D. Numunelerin Analiz Edilmesi ve Raporlandırılması: Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvar biriminin numuneyi teslim etmesini takiben Analiz Metodları Prosedürü gereğince analizi yapar. Analiz Sonuçlarının Raporlandırılması Talimatına göre ilgili laboratuvar birimi tarafından NKR’ne yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır.
E. Cihazların Kabulu, Etiketlenmesi, Dağıtımı, Sertifikalandırılması: Kurumumuza ulaştırılan yada yerinde kalibrasyonu gereken cihazların kabulü, Kalibrasyon Cihazlarının Kabulü, Muhafazaları, Taşınması, Nakli ve Sertifikalandırılması Talimatına göre kontrolü yapıldıktan sonra kabül edilir. Kabul edilen cihaz ilgili talimata göre kod numarası verilerek etiketlenir ve kalibrasyon laboratuarına kalibrasyon talep formu ile birlikte imza karşılığı teslim edilir. Kalibrasyon laboratuarı talep edilen kalibrasyonu, cihaz kalibrasyon talimatına uygun olarak yapar ve kalibrasyon sertifikasını, Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliğine teslim eder. Analiz Sonuçlarının /Kalibrasyon sertifikasının Raporlandırılması Talimatına göre NKR şefliği müşteriye ulaştırılır.
 
Akreditasyon Kapsamımız
Rapor Sorgulama
Tanıtım Videosu
Kalite Dokümanları